Strefy ochrony konserwatorskiej

Wyróżniamy następujące strefy ochrony konserwatorskiej:

Strefa A – szczególnej ochrony konserwatorskiej
obejmuje szczególnie wartościowe obszary o bezwzględnym priorytecie;

Strefa B – ochrony konserwatorskiej – strefa podlegajca rygorom pod względem
utrzymania zasadniczych elementów rozplanowania istniejących elementów krajobrazu
kulturowego oraz charakteru i skali nowej zabudowy;

Strefa E – ochrony ekspozycji
obszar stanowicy zabezpieczenie właściwego eksponowania zespołów lub obiektów zabytkowych głównie poprzez wyznaczenie terenów wyjętych spod zabudowy lub
określenie jej nieprzekraczalnych gabarytów;

Strefa K – ochrony krajobrazu
obszary krajobrazu integralnie związanego z zespołem zabytkowym;

Strefa W – ochrony archeologicznej
rozpoznane potencjalne obszary eksploracji archeologicznej, które powinny być
wyłączone z zabudowy.

Ustawa o ochronie dóbr kultury

Więcej o ochronie krajobrazu w Polsce:
https://depot.ceon.pl/bitstream/handle/123456789/2491/Gerlee_walory_krajobrazowe.pdf?sequence=1&isAllowed=y

Reklamy